Die sake van die Bond sal deur ‘n Bestuur met ‘n minimum van 7 (sewe)  verkose lede behartig word.

Die lede van die Bestuur moet woonagtig wees in die Landdrosdistrik van Vredenburg of die dorpe Langebaan en Langebaanweg.

Die Bestuur sal by die Algemene Jaarvergadering deur die opbetaalde lede van die Bond verkies word en sal dien vanaf die sluiting van die genoemde vergadering tot by die Jaarvergadering waar hul dienste verstryk en wel in terme van die bepalings van die Grondwet.

Bestuursvergaderings word deur die Voorsitter in samewerking met die Sekretaris byeengeroep en moet minstens een keer per kwartaal plaasvind.

Tydens Bestuursvergaderings word daar gestrewe te word na konsensus.  Wanneer daar onder omstandighede nie tot ‘n vergelyk gekom kan word nie, kan daar ‘n beslissing met behulp van die meerderheidstem geneem word.

Die Voorsitter en 3 (drie) lede van die Bestuur vorm ‘n kworum tydens Besstuursvergaderings.

Volledige notules van Bestuurs- en ander vergaderings word bygehou deur die Sekretaris.

Die boekjaar van die Bond strek vanaf 1 Januarie tot 31 Desember.